.posttitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#FC241F;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;} .posttitle A:link {color:#FC241F;font-weight: bold;text-decoration: none} .posttitle A:visited {color:#FC241F;font-weight: bold;text-decoration: none;} .posttitle A:hover {color:red;font-weight: bold;text-decoration: none} .PostBody {font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:black;line-height:1.5em;padding:3px} .PostBody A:link{color:#800000;text-decoration: none;} .PostBody A:visited {color:#800000;text-decoration: none;} .PostBody A:hover{color:red;text-decoration: underline;} .postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#666666;} A:link {color:#800000;text-decoration: none} A:visited {color:#800000;text-decoration: none;} A:hover {color:red;text-decoration: none}
DELNEVESHTEH
سلام به همه ی دوستای عزیز. من تازه عضو بلاگفا شدم.اسمم رویاست.دبیر ادبیات هستم و دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور اهواز.از دوستای عزیز ،مخصوصاً اونایی که هم رشته ی خودم هستن،می خوام اگه مطالبی در مورد این رشته ،مخصوصآً مکاتب ادبی اروپا ، دارند برای من بنویسن.من هم سعی می کنم هر مطلب جدید ادبی که به دستم رسید براتون بنویسم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۰ساعت 2:7  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 

1- معنی کلمه(هر مورد 25/0) 2

از به نام نقش بند صفحه ی خاک                    عذار افروز مه رویان افلاک

2- تنت بر تک رخش مهمان کنم                    به گرز و به کوپال درمان کنم

3- شمعکی خرد با مفاتیح برای گشادن در دکان معد بود.

4- این بوسهل مردم امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود.

5- پسران بازرگان عِظَتِ پدر بشنودند.

6- دو چیر طیره ی عقل است دم فروبستن        به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

7- تو برپایی آنجا که مطرب نشیند                 سزد گر ببری زبان جَری را

8- عراقی طالب درد است دائم                       به بوی آنکه درمانش تو باشی

دانش ها ی ادبی(3 نمره)

2- تحمیديه ها علاوه بر ارزش ادبی و هنری حاوی مضامین اخلاقی،............و تربیتی نیز هستند. 25/0

3- برای ستون«الف» موارد درست را از ستون(ب) انتخاب کنید. 75/0

            الف                                                                    ب

1- قصص الانبیا                                         الف: نثر بینابین

2- قابوس نامه                                                      ب: نثر مصنوع و متکلف

3- تاریخ جهان گشا                                                ج: نثر فنی

                                                           د: نثر مرسل

4- این توضیح مربوط به کدام اثر است25/0

«این کتاب سه جلدی حاوی داستان هایی متعدد و متنوع با موضوعاتی مثل عشق، امید، ترس از خدا و ابتلای پیامبران است که در نهایت مشکلات قهرمانان به فرج و نجات می انجامد.»

5- موضوع اصلی کتاب تاریخ بیهقی چیست؟5/0

6- قضاید ناصرخسرو در حوزه ی چه نوع ادبیاتی قرار می گیرند؟0.25

7- آرایه ی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. (هر کدام یک مورد) 75/0

الف: چو عزمش برآهخت شمشیربیم                 به معجز میان قمر زد دو نیم

ب: فقط باد بود که بی کار توی درخت ها نشسته بود و برای خودش آواز می خواند.

ج: گل بستان را بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد.

8- نام دیگر «کتاب احمد» چیست؟ 25/ 0

درک مطلب:4 نمره

9- منظور شاعر از قسمت مشخص شده ی بیت زیر چیست؟ 0.5

خداوندی که در ذاتش علل نیست             جهاندارای که در ملکش خلل نیست.

10- در این بیت منظور از قسمت مشخص شده کیست؟ 0.25

چو بشنید اسفندیار این سخن                 از آن شیر پرخاشجوی کهن

 

 

 

11- با توجه به متن زیر از درست «بازرگان و طّرار» مرد بزاز چه واکنشی در مقابل دزدی اموالش نشان داد؟0/5

«بزاز اکثر آنچه قیمتی بود و با مقدار برجای ندید به فراست صادق دانست که حال چیست اَمارات آن برخود ظاهر نگردانید و هیچ اضطراب ننمود و به حلم و وقار و سکون و تأنی پاسبان را آواز داد...»

12- در بیت زیر شاعر زبان فارسی را به چه چیزی شبیه کرده است 5/0

من آنم که در پای خوکان نریزم             مر این قیمتی درّ لفظ دری را

13- آیه ی «وَ من یَتَوَکَّلَ عَلَی الله فَهوَ حسبُهُ» با کدام یک از این ابیات ارتباط معنایی دارد؟ 25/0

الف: چه خوش باشد دل امیدواری          که امید دل و جانش تو باشی

ب: چه باک آید زکس، آن را که او را       نگهدار و نگهبانش تو باشی

14- مفهوم عبارت های زیر را بیان کنید. 1

الف: خاطر بازآمدن بر رأی نشستن غالب آمد.

ب) آن چاکر را لت زدی و فروگرفتی

15- متن زیر از درس«داستان در آتش افکندن ابراهیم» را بخوانید و به پرسشهای آن پاسخ دهید

وزیران و ندیمان ترسیدند که چون ابراهیم به نمرود نزدیک شود نمرود فرمان او کند و کار و بار و حشمت ایشان برود او را از گرویدن بازداشتند و گفتند این از رأی ضعیف بَد بُوَد وزیری که بُوَد چنین کند که پادشاهان را به دوزخ کشد و باک ندارد»

الف: چرا ندیمان و وزیران نمرود از نزدیک شدن حضرت ابراهیم به نمرود ترسیدند؟5/0

ب: نظر نویسنده در مورد تأثیر وزیر بَد بر پادشاهان چیست؟ 5/0

خودآزمایی 3 نمره

16- دو مورد از شباهت های اسفندیار را با آشیل و بالدر بنویسید؟0.5

17- در داستان دیوار«همسایه» نماد چیست؟ 0.5

18- منظور از عبارت «جهان خوردم و کارها راندم» چیست؟0.5

19- معنای کنايي عبارت«برباد نشاندن» چیست؟ 0.5

20- دو مورد از فوایدی که سعدی برای گلستان برشمرده است بیان کنید. 0.5

21- کدام واقعه ی تاریخی مهم در نوروز اتفاق افتاده است؟0.5

شعر حفظی 2 نمره

22- سلسله ی موی دوست...............               هر که در این حلقه نیست فارغ از این......... 1

23- مرغان ....................فروغی                        از دامگه............. بر ................پریدند 1

24- معنی شعر و نثر 6 نمره

الف: فرود آمد از رخش رستم چوباد 0.25

ب: حسنک نامه از امیر محمود بازگرفت 0.25

ج: مرا در دکان مهمی هست. 0.25

د: نکوهش نکن چرخ نیلوفری را 0.25

هـ: عید نوروز از اجلّه و اَقَدم اعیاد ملی است0.5

و: با من، آمیزش او، الفت موج است و کنار         دم به دم با من و پیوسته گریزان از من 1

ح: کمندی به فتراک زین بربست             برآن باره ی پیل پیکر نشست 0.75

ط: یتیمی که ناکرده قرآن درست             کتب خانه ی چند ملت بشست 0.75

ی: من نیز تو را به آتش عذاب کنم تا که بُوَد که نصرت کند تو را 0.5

ز: مثل اینکه حرفی مثل آتش زبانش بچسبد0.5

ک: هر که را رأی ضعیف و عقب سخیف است از درحب عالی به رتبت خامل گراید1

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 6:58  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 

 

زبان شناسي (4نمره)

 

1-

براي الگوي هجايي(صامت+مصوت+صامت)دو مثال بزنيد.

5/0

2-

چرا در نثر معيار خبري امروز،نمي توان از واحد هاي زباني زير استفاده كرد؟

الف)او به خانه رفتند

ب)درس خوانده اي؟گوسفندان رفتند.

5/0

3-

براي واژه ي «دوخت» دو وند تصريفي بنويسيد.

5/0

4-

براي واژه ي زير چند نوع اطلاع ذكر شده است؟

گذشتن :Gozashtan (مص ل)1-عبور كردن 2-مرور كردن

1

5-

زبان شناسان نظام دستوري را به دو بخش................و...........تقسيم مي كنند.

5/0

6-

كدام يك از واژه هاي زير در فرهنگ لغت به عنوان مدخ اصلي واقع مي شود.

الف)پاكتو                ب)پاك ترين             ج)پاك             د)پاكي

25/0

7 -

واژه هاي زير با استفاده از چه روشي ساخته شده اند؟

الف) كارخانه                          ب) يارانه                  ج) نهاجا

75/0

 

دستور 8 نمره

 

8-

تعداد تكواژها و واژه هاي جمله ي زير را بنويسيد.

نسيم صبحگاهي همچون كمان نرم استادي براي دل خود ساز مي زند.

5/0

9-

جمله ي زير را گذرا به مفعول كنيد.

«مريم در خانه ماند»

75/0

10-

در عبارت زير جمله  استثناي يك جزئي را مشخص كنيد

او گفت:«دست ها بالا» سپس ادامه داد :«به سلامت»

25/0

11-

جمله ي زير را در نمودار قرار دهيد و اجزاي اصلي آن را مشخص كنيد.

نادان هيچ كس را هم طراز خويش نمي بيند.

25/1

12-

براي ساخت«اسم+صفت     صفت» يك مثال بزنيد.

25/0

13-

نمودار پيكاني گروه اسمي«رنگ سبز كاهويي» را رسم كنيد و صفت صفت را در آن مشخص كنيد.

75/0

14-

از مصدر «پذيرفتن » مضارع اخباري سوم شخص مفرد بسازيد.

25/0

15-

گونه ي مودبانه ي فعل «خوردن» را درباره ي خود و مخاطب بنويسيد. (هركدام يك مورد)

5/0

16-

جزء حذف شده و نوع حذف را در جمله ي زير مشخص كنيد.

«اين موضوع را گفته بود»

5/0

17-

دو نقش تبعي را در اين جمله مشخص كنيد و آن ها را نام ببريد.

سعدي، فرمانر واي ملك سخن، استاد بزرگ نثر مسجع و شعر عاشقانه است

1

18-

كدام يك واژه هاي زير امروزه ساده به حساب مي آيد.

الف)گلستان           ب)زمستان            ج)نخلستان            د)گورستان

25/0

 

19-

تكيه را در واژه ي «گفت و گو» مشخص كنيد.

25/0

20-

در جمله هاي زير متمم و انواع آن را مشخص كنيد.

الف)علاقه ي او به مطالعه زياد است.

ب)مطالب اضافي در اين درس نمي گنجد.

1

21-

آيا در جمله ي«ستاره ها چشمك مي زنند» نهاد جدا با شناسه مطابقت دارد يا خير؟چرا؟

75/0

 

نگارش ( 5 نمره)

 

22-

آنشه را تعريف كنيد؟

1

23-

تعريف زير مربوط به كدام مرحله از نمايش نامه است؟

«به اوج رسيدن هيجان و اضطراب تماشاگر به بالاترين حد خود»

25/0

24-

براي واژه ي «كم كم» سه مترادف با بار معنايي متفاوت بنويسيد.

75/0

25-

در نوشته ي زير دو عامل را نام ببريد كه آن را هنري و ادبي كرده است؟

«ياشا نشست به انتظار طلوع. به انتظار لحظه اي كه دستي ناپيدا از پس كوه هاي دور آن سيني سنگين طلا را به آسمان صحرا بفرستد و رنگ نارنجي را چون دانه هاي زر،از درون سيني زرين،مشت مشت به دشت بپاشد.»

5/0

26-

مفهوم هر يك از كنايه هاي زير را بنويسيد؟

الف:پنبه از گوش بيرون آوردن

ب:لب تر كردن

5/0

27-

كاربرد صور خيال را در نوشته هاي زير نشان دهيد.

الف:آواز جيرجيرك مثل نخي بي انتها است.

ب:فضا تلخ و سنگين بود.

ج:لب گشود مرواريد و در بود كه مي ريخت

75/0

28-

صور خيال جز نقش زيبايي آفريني و هنري خود..............جملات را نيز افزايش

 مي دهند.

25/0

29-

مهمترين مسأله اي كه نوشته را از صداقت و صميميت دور مي كند چيست؟

5/0

30-

جمله ي «زمين سبز شده است» را با كمك تشبيه به يك جمله ي ادبي تبديل كنيد.

5/0

 

املا و بياموزيم (3 نمره)

 

31-

هر كلمه در زنجيره ي خط حريمي دارد كه به آن .............مي گوييم.

25/0

32-

گروه كلمات نادرست را از ميان موارد زير بيابيد و اصلاح كنيد.

الف:شفاي عاجل            ب:تراذ بنّايي             ج:اجل و تقدير     د:مفاوضت و گفتگو 

 هـ) نگاه نقّادانه              و) تلاش علي هده

75/0

33-

جملات زير را ويرايش كنيد.

الف:مس سر و پا از اعمال وضو است.

ب:او روز گذشته از سمت خود استيفا داد.

5/0

34-

براي نشانه «ان» دو واژه مثال بزنيد كه اين نشانه در آن ها علامت جمع نباشد.

5/0

35-

در واژه هاي «پلكان» و «ابروان» صامت هاي ميانجي را مشخص كنيد.

5/0

36

براي حرف چند واجي (ي) دو كلمه مثال بزنيد كه اين حرف در يكي از آنها صامت و در ديگري مصوت باشد.

5/0

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:52  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 
ادبیات سوم تجربی و ریاضی نوبت اول دی91

معنی کلمه(هر کلمه 25/0)

الف: بازش بخواند باز اعراض کند.

ب: فراموش کردی تو سگزی مگر            کمان و بر مرد پرخاشخر

ج:بانگ و هزاهز و غریو برخاست.

د:دریا دلان راه سفر در پیش دارند          پا در رکاب راهوار خویش دارند

هـ: در ناحیه ای شقیقه اش یک سوراخ دیده می شد.

و: خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند.

ز: تزار تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ دقیق پرسشهایش با راهبی رای زند.

ح: برخویشتن می ژکيد

دانش های ادبی 3 نمره         

2- کتاب های زیر چه نوع نثری دارند؟5/0

الف: مرزبان نامه                   ب: کلیله و دمنه

3- جناس را در بیت زیر بیابید و نوع آن را مشخص کنید5/0

جانان من برخیز بر جولان برانیم           زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم

4- دو مورد از ویژگی های نثر آل احمد را بیان کنید 5/0

5- درون مایه داستان رستم و اسفندیار را برخورد آزادی و اسارت،................ و..............و کهنه و نو تشکیل می دهد. 5/0

6- در نقد فنی، نقّاد به بررسی چه مسائلی می پردازد؟5/0

7- وجود سیمرغ و اسفندیار رو يین تن مربوط به کدام یک از زمینه های حماسه است؟ 25/0

8- نام دیگر شیوه ی روایت سوم شخص چیست؟ 25/0

درک مطلب(4 نمره)

9- در عبارت «فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد» منظور از فرش زمردین چیست؟ 25/0

10- با توجه به این عبارت از درس«قاضی بست» به پرسش های داده شده پاسخ دهید. 25/0

«آن چه دارم از اندک مایه دنیا حلال است و کفایت است»25/0

الف: گوینده ی این سخن از کدام ویژگی اخلاقی برخوردار است؟ 5/0

ب: مقصود از حطام چیست؟

11- با توجه به داستان «گلدسته ها و فلک» فلک نماد چیست؟5/0

12- با توجه به عبارت زیر دلیل کتک خوردن بوسیله معلم چیست؟ 5/0

« رفاقتم با اصغر از روزی شروع شد که معلممان دست چپم را گذاشت روی میز و ده تا ترکه بهش زد. می گفت: «کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن»

13- منظور از کلمات مشخص شده در بیت زیر چیست؟ 5/0

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم            دل بر عبور از سدّ خار وخاره بندیم

14- مفهوم نهایی بیت «خم آورد بالای سر و سهی        از او دور شد دانش و فرهی» چیست؟5/0

15- در قطعه ی زیر از شعر " ترانه ی من "منظور از «موهبت» چیست؟5/0

« زمان که بخشنده بود،موهبت های خویش را تباه می سازد».

16- در متن زیر تفاوت معنایی «مالیده» و «مالیده» چیست؟ 25/0

«دستاری نیشابوری مالیده و موزه ی میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده»

17- در عبارت زیر از درس«گاو» منظور از عبارت مشخص شده چیست؟

«مشدی حسن خیز برداشت. در حالیکه دیوانه وار دور طویله می دوید و شلنگ می انداخت

خودآزمایی(3نمره)

18- در بيت«بنده همان به که زتقصیر خویش**عذر به درگاه خدای آورد»منظور از‌تقصیر چیست؟25/0

19- در شعر زیر مقصود از «یک سبد میوه ی خورشید» چیست؟ 5/0

می شود از باغ نگاهت، هنوز/ یک سبد از میوه ی خورشید/ چید

20- معادل امروزی«بپیچم» و «بپیچاند» در این بیت چیست؟5/0

که چندین بپیچم که اسفندیار            مگر سر بپیچاند از کارزار

21- شخصیت راوی داستان و اصغر در داستان «گلدسته ها و فلک» چگونه است؟1

22- کمال الملک با دیدن قالیچه یارمحمد چه کرد؟ این کار او نشانه چیست؟ 75/0

 

23-معنی شعر و نثر 6 نمره

الف: به امر اعلی حضرت گردن نمی گذاره 25/0

ب: فلان را من فروگرفتم25/0

ج: این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط قلم در نهاد. تا نزدیک نماز پیشین75/0

د: گاه سفرشد باره بردامن برانیم             تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم 5/0

هـ: تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. 5/0

و: آری، زمان فرّه ی جوانی را می پژمرد 5/0

ز: آنان که فانوسشان را بر پشت می برند/ سایه هاشان پیش پایشان می افتد 1

ج: ایزد که رقیب جان، خرد کرد               نام تو ردیف نام خود کرد 1

ط: آن روز از آسمان آتش می بارید 25/0

ی: دیشب روی تپه ی برهانی عمل کردیم 25/0

ک: خود گنبد چنگی به دل نمی زد لخت و آجری با گُله به گُله سوراخ هایی برای کفترها75/0

 

شعر حفظی 2 نمره

24- بعد از این روی من و آینه ی.....................          که در آن جا خبر از................. دادند 1

25- سعدی به روزگاران...............                        بیرون نمی توان کرد الا به ................... 1


+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:34  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 

تاریخ ادبیات1(این نمونه سوال مربوط به سال های گذشته است).

1الفبایی كه  در عهد باستان به کار  می رفت  چه نام داشت؟0.25

به گفته‌ی تاریخ سیستان نخسیتن شاعر پارسی گوی چه كسی بوده است؟0.252-

چرا رودكی را پدر شعر فارسی لقب داده‌اند؟ یك اثر منظوم از وی  نام ببرید؟0.53-

4-ئپرچمدار ادبیات شیعه كیست؟ مثنوی آفرین نامه از كیست؟0.5


5- نثر علمی فارسی با چه كتابی آغاز شد؟ مؤلف آن كیست؟0.5


6- چرا شاهنامه مورد قبول سلطان محمود غزنوی واقع نشد؟ (1 مورد كافی است)0.5


7- كتاب گرشاسپ نامه جزء كدام انواع ادبی است؟0.25


8- مضمون عمده‌ی شعر معزّی چیست؟ قالب مسمط را  اولین  بار چه كسی پدید آورد؟0.75


9-نخستین گوینده‌ای كه شعر را در خدمت فكر اخلاقی و اندیشه مكتبی قرار داد كیست؟0.5


01اهمّیت دانشنامه ی علایی در چیست؟0.5


موضوع كشف‌المحجوب چیست؟0.2511-

دو ویژگی سبك عراقی را بنویسید؟0.512-

13-«پیامبر ستایشگران»  لقب که بود و در آغاز شاعری تخلّص وی چه بود؟ 0.5


14-بیت «ای از بر سدره شاهراهت              و ای قبّه عرش تكیه گاهت» سروده ی كیست؟ و در مدح چه كسی است؟0.5


15- خلاق المعانی لقب كیست؟ و چرا به این لقب معروف شده است؟0.5


16-اساسی‌ترین اندیشه  صوفیانه ی عین‌القضات در چه آثاری دیده می‌شود؟0.5


17- مشهورترین تفسیر شیعه به زبان عربی  از كیست؟ و مهمترین تفسیر شیعه به زبان فارسی را با نام مؤلف بنویسید. 0.75

 


ا18-- سرار التوحید در مورد زندگی و حالات كدام یك از عرفاست؟ مؤلف آن كیست؟ و چند باب دارد؟0.75

19- نثر تاریخی با چه كتابی آغاز شده  و با چه اثری به اوج خود رسیده است؟-0.5

20- نام دیگر چهار مقاله چیست؟ موضوع این كتاب را بنویسید؟0.75 


21- مؤلف كتاب‌ های «المعجم- ترجمان البلاغه – راحة‌الصدور» را بنویسید؟0.75


 22- دو ویژگی شعر عصر مولوی را بنویسید؟0.5


23- مهم‌ترین مثنوی سنایی چه نام دارد؟  موضوع و نام دیگر آن چیست؟ 0.75


24- خاقانی فنون شاعری را نزد چه كسی آموخت؟ سفرنامه وی چه نام دارد؟ و موضوع آن چیست؟0.75


25- مثنوی اسكندرنامه چند بخش دارد؟ نام ببرید؟0.5


26- مهم‌ترین اثر منثور عطار چه نام دارد و موضوع آن چیست؟0.5


27- طریقه‌ای كه مولوی در عرفان بنیاد نهاد چه نام داشت؟ و توسط چه كسی گسترش یافت؟0.5


28- مهم‌ترین و پر آواز‌ترین اثر مولوی كدام است و با چه كتابی برابری می‌كند؟0.5


29- فرمانروای ملك سخن كیست؟ و مضمون غزل های وی چیست؟0.5


30- نام دیگر بوستان چیست و چند باب دارد؟0.5


31- قدیمی‌ترین اثر ادبی كه در یونان به جای مانده چیست؟0.25


32- كدام شهر ایتالیا مهد رنسانس بوده است؟0.25


33- اصل تقلید از طبیعت یكی از اصول مكتب ....... است؟0.25


34- ویكتور هوگو مكتب رمانتیسیسم را چگونه مكتبی معرفی كرده است؟0.25


35- انواع رئالیسم را نام ببرید؟1


36-عناصر واقعی را در داستان «فریاد» بیان كنید. 0.5


37- مهمترین ویژگی ناتورالیسم را بنویسید؟ اساس كار و نخستین نمونه رمان ناتورالیستی را نام ببرید؟1.25


38-نمادگرایان (سمبولیسم) چه تحولی را در شعر به وجود آوردند؟ بنیان‌گذار این مكتب را نام ببرید0.75


39 - دو اصل از اصول مکتب  سمبولیسم را بنویسید؟0.5+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 2:33  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 

زبان فارسی1

زبان شناسي ( 4 نمره)

1- مقصود از ارتباط زبانی چیست؟0.5

 

0.5

2- مجموعه ای به هم پیوسته ولی پیچیده که طبق قاعده از اجزای کوچک تری ساخته شده باشد..............است.0.25

الف: نشانه      ب: جمله      ج:نظام      د: زبان

0.25

3- گویشی که مختص دوره ی خاصی از ادوار گذشته ی یک زبان است چه نام دارد؟0.25

0.25

4- در بخش واج شناسی به مطالعه ی ................به منظور ایجاد...............می پردازند.0.5

الف: کلمات-گروه       ب:صداهای زبان- ساخت آوایی        ج:گروه- جمله         د: معنای تکواژ- روابط معنایی

 

0.5

5- هدف از مطالعه ی زبان در گذشته چه چیزهایی بود؟1

1

6-زبان شناسان برای حل مشکل دگرگونی زبان چه راه حلّی اندیشیده ا ند؟0.5

0.5

7- کدام بخش از دستور به بررسی و طبقه بندی نشانه های ساده می پردازد؟0.25

0.25

8-روابط معنایی بین  این واژه ها را بنویسید.      الف:خانواده و پدر      ب: شاد و خوشحال       ج: هست و نیست0.75

0.75

دستور ( 8نمره)

9- در جمله ی زیر نهاد جدا و نهاد پیوسته(شناسه) را مشخص کنید.0.5

« غزا لی  از برخورد با علمای مختلف بهره ها می یافت.»

 

0.5

10-نقش گروه های اسمی مشخص شده را بنویسید.  0.5         « کودک را از موجودات خیالی نترسانید.»

 

0.5

11- جمع مکسر این واژه ها را بنویسید. .0.5                    الف : شاهد     ب: مکاتب

0.5

12- بن ماضی و مضارع فعل « می پذیرم» را بنویسید.0.5

0.5

 

13- انواع صفت های بیانی را در  این مثال ها بیان کنید.       0.75     الف: شکسته     ب: دیدنی         ج: آسمانی

0.75

14-برای نمودار زیر یک گروه اسمی مثال بیاورید.1

گروه اسمی

صفت اشاره

صفت شمارشی اصلی

هسته

صفت بیانی

 

1

 

15- در  این عبارت  نقش نماها را بیابید و نوع هر یک را بنویسید.  1    « احمد دوست خود را صدا زد.»

1

16-در  این متن  ضمیر و نوع آن را مشخص کنید.0.5

« سنجر که ملک مشرق خوانده می شد، خود کودکی نابالغ بود.»

0.5

17- در جمله ی « مریم هرگز دروغ نمی گوید»:    الف:قید کدام است؟  ب: نشانه دار است یا بی نشانه ؟  ج: نوع خاص قید چیست؟0.75

0.75

18- واژه ی « برادر» را با نقش نماهای حرف اضافه و ندا در جمله های جداگانه به کار ببرید.1

0.5

19- حرف ربط همپایه ساز و وابسته ساز را در جمله ی زیر مشخص کنید.0.5

«از وقتی که مریم به کلاس ما آمد ، از لحاظ درسی پیشرفت کردم و نمره های بهتری کسب کردم.»

 

0.5

20-ضمیر پرسشی را در این جمله مشخص کنید و آن را تبدیل به صفت پرسشی کنید.       « چه می خوانید؟»0.5

0.5

21- با فعل «می دود» دو صفت فاعلی بسازید.0.5

0.5

نگارش 5 نمره

22- نامه ها بر حسب نوع نگارش و .............آن ها به نامه های دوستانه،.........و اداری تقسیم می شوند.0.5

 

0.5

23- کدام نوع ویرایش مربوط به آراستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر است؟0.25

0.25

24- در چه صورت در سخن ما صداقت وصمیمیت احساس می شود؟0.5

0.5

25- به جای  این واژگان برابرهای مناسب بنویسید.               الف:از جای بشد        ب: مستعمل 0.5

0.5

26-- دو نمونه سؤال بیان کنید که در خاطره نویسی می توان از آن استفاده کرد.0.5

0.5

27- حسن نامه ی خصوصی در چیست؟0.5

0.5

28-آیا می توان تعریف های علمی را خلاصه کرد؟چرا؟0.5

0.5

29- کدام یک از جمله های زیر در مورد مقایسه درست است؟0.25

الف:در مقایسه فقط تفاوت ها بیان می شوند.

ب:در قرآن از روش مقایسه و تمثیل استفاده شده است.

ج :در ادبیات عرفانی اصلاً از مقایسه استفاده نشده است.

0.25

30- نوع نوشته ی زیر را بیان کنید.0.25

«دیروز به مأمور خرید گفتم : این دفترچه را از نوشت افزار فروشی گراس برایم بخر. تا حالا در زندگی دفترچه ی یادداشت روزانه نداشته ام .هر وقت میلم کشید ، فکرهایی که در ذهنم می جوشد روی کاغذ می آورم.»

0.25

31- در نامه ی اداری زیر چه اشکالاتی وجود دارد ؟ آن ها را تشخیص دهید.(4 مورد)(به ویرایش نیازی نیست)1

بسمه تعالی

درخواست پرونده

با عرض سلام و احترام

مدیر محترم دبیرستان اندیشه

من سعید نامدار پدر دانش آموز محمد نامدار به استناد مدارک پیوست به شهرستان یزد منتقل شده ام . لذا فوراً دستور فرمایید کلیه ی مدارک تحصیلی فرزندم را در اختیارم قرار دهند.                                                با تشکّر

          سعید نامدار

1

32- در چه نوشته هایی نباید از آرایه هایی ادبی استفاده کرد؟0.25

0.25

املا وبیاموزیم 3 نمره

33- کاربرد کدام یک از  این واژه ها نادرست است؟چرا؟    الف:مکاتبات       ب: فرمایشات0.5

0.5

34- خط تحریری در اصطلاح خط....................است و به خط ...................نزدیک است.0.5

0.5

35- در جمله های زیر غلط های نگارشی را بیابید و آن ها را ویرایش کنید.1

الف)حواس های پنج گانه بین انسان و حیوان مشترک است.     ب)هم من امروز به مدرسه خواهم رفت هم شما

1

36- در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی به کار رفته است.صحیح هر یک را بنویسید.1

الف:چشمه و قنات   ب:رستن از مخمصه   ج: خوار مغیلان    د: ذوق عارفانه  ه:تعضیم و بزرگ داشت  

و: ازهار و گل ها    ز:خبث طینت     ح:معمن و پناهگاه   ط:متوقّع و خواستار      ی: رایت و الم

1

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 1:41  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 


ادبیات2 خرداد92

1-معنی شعر و نثر (6 نمره)

الف: دل ما را هوای خود دِه

ب: درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند

ج: دلیری کجا نام او اشکبوس                  همی برخروشید برسان کوس

د: شش دانگ حواسم پیش مصطفی است.

ه: نرون مرد ولی رم نمرده است.

و: کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز       باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

ی: زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد   

                                             که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

ز: خسرو در ریاضی کمیتش لنگ بود.

خ: فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد.

ط: بربساطی که بساطی نیست.

ک: پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم    که پای افزاری وصله دار به پا کند.

 

25/0

25/0

75/0

25/0

5/0

75/0

1

 

25/0

1

5/0

5/0

2-

معنی کلمه 2 نمره

الف: کمان را بزه کرد زود اشکبوس      تنی لرز لرزان و رخ سند روس

ب: در خوش زبانی و حّرافی ...... مجلس آرای بلامعرض شده است.

ج: چقدر همین خود تو منو تلکه کردی.

د: عفریت، چه کسی به یاری تو خواهد آمد.

ح: سومی خادم سماط و مأمور تنظیم غذا

ه: ترکیب ریاضی وار، مجرد، پر از کنایه و ابهام

و: همه صفات مذموم اخلاقی هستند

ز: دمی آب خوردن پس از بدسگال        به از عمر هفتاد و هشتاد سال

 

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

 

 

3-

دانش های ادبی 3 نمره

آرایه های ابیات زیر را بیان کنید.

بیستون برسر راه است مباد از شیرین         خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید.

عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود      موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود.

 

5/0

4-

آثار زیر از کیست؟      آتش خاموش            رهگذر مهتاب

5/0

5-

دید اجتماعی نیما در سروده های .......... و ........... او تجلی می یابد.

5/0

6-

دو مورد از ویژگی های محتوایی شعر نیمایی را بیان کنید.

5/0

7-

دو جریان ادبی عصر حاضر را نام ببرید.

5/0

8-

حبسیه یکی از موضوعات ادبیات ............. است.

25/0

9-

فایده متناقض نما چیست؟

25/0

 

10-

خودآزمایی 3 نمره

"تو قلب سپه را به آیین بدار" یعنی چه؟

 

5/0

11-

نویسنده داستان "سوشون" غم زری در سوگ یوسف را به چه چیزی تشبیه می کند؟

5/0

12-

شعر "باغ عشق" کدام یک از اجزای قصیده را داراست؟

5/0

13-

در درس «جلوه های هنر در اصفهان» نویسنده چه نقشه هایی را نشانه گرایش ذهنی سازندگان بنا به بهشت می داند؟

1

14-

در شعر "باغ بی برگی" شاعر زیبایی باغ بی برگی را در چه می داند؟

5/0

 

15-

درک مطلب: 4 نمره

این بیت از شعر همای رحمت به چه موضوعی اشاره دارد؟

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من      چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

 

5/0

 

:

ردیف

سؤالات

بارم

16-

منظور از عبارت مشخص شده در این جمله چیست؟

مگه نشنیدی که چند روز پیش یک اتوبوسو توی جاده لخت کردند.

5/0

17-

با توجه به بیت:

 هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن   اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم                                        

به این سؤالات پاسخ دهید:

1- معنای تو در مصراع اول با تو در مصراع دوم چه فرقی دارد؟

2- با توجه به مصراع اول چه چیزی برای شاعر عاشق با وجود معشوق سهل است؟

 

 

 

5/0

5/0

18-

در این بیت عبارت مشخص شده نماد و نشانه ی چیست؟

تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تازان پس

                                                  به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینی

5/0

19-

در شعر ریشه پیوند منظور شاعر از مصراع «در سینه ام هزار خراسان نهفته است» چیست؟

5/0

20-

در بیت (نشسته ام در انتظار این غباربی سوار     دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند)

در انتظار غباربی سوار نشستن کنایه از چیست؟

 

5/0

21-

در عبارت «روز در آغوش آسمان زیبا و سبز رنگ بدرود حیات می گوید» چه زمانی از شبانه روز را نشان می دهد؟

5/0

 

22-

شعر حفظی2 نمره

الف: تا تماشای وصال خود کند            نور خود در .............. نهاد

ازخمستان جرعه ای بر خاک ریخت       جنبشی در.........و........نهاد 

ب: خاک ............... ترا می شنود.

و صدای پر.............می آید در باد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:50  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 
زبان فارسی2خرداد92

زبان شناسی 4نمره

1-کر و لال ها  به جای استفاده از نمود ...........از نمود ............استفاده می کنند.. 0.5

2- درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید. 0.5

الف:سابقه ی خط و نوشتار از زبان و گفتار بیشتر است.

ب:گویش ها فقط از نظر قواعد دستوری با هم فرق دارند.

3- تعداد واج ها و هجاهای را در این واژه ها مشخص کنید. نغز     برادر 1 

4-دستور به دو بخش .........و...........تقسیم می شود. 0.5

5- تکواژهای آزاد و وابسته را در  این واژه هامشخص کنید. الف:باغبان          ب: دانش     1

6-در زبان فارسی چند صامت و چند مصوت وجود دارد؟0.5

دستور8 نمره

7- چرا درجمله های زیر نهاد و فعل با هم مطابقت ندارند؟ 0.75

الف:این ظرف ها شکستنی است.       ب:خانم مدیر به کلاس ما آمدند.

8- زمان ووجه وکاربرد فعل این جمله را بیان کنید. «شاید فردا باران ببارد.» 0.75

9- این جمله را مجهول کنید.     « پدرم این خانه را خواهد خرید.» 0.5

10- در گروه اسمی « آفتاب روشن حقیقت»:

الف: هسته  را تشخیص دهید . 0.25

ب:نمودار پیکانی گروه اسمی را رسم کنید . 0.5

ج: مضافٌ الیه را در این گروه اسمی تشخیص دهید. 0.25

11- صداهای طبیعی و بی معنای پیرامون ما (صدای موجودات زنده و غیر زنده) را .............. می نامند. 0.25

الف:شبه جمله        ب:نام آوا       ج:جمله ی یک جزیی بی فعل

12- از بن ماضی و مضارع فعل « گفته بودی» صفت مشتق بسازید.( از هر کدام یک مورد) 0.5

13- در ترکیب های زیر اضافه های تعلقی و غیر تعلقی را مشخص کنید. 1

الف:عنوان نامه          ب: دوست من     ج:روز جمعه      د: گل لاله

14- در جمله ی زیر ضمیر مودبانه و مرجع آن را مشخص کنید. 0.5

«استاد یک جلد کتابشان را به من هدیه کردند.»

15- شبه جمله ها را در جمله های زیر تشخیص دهید. 0.5

الف):آه،چه قدر این دنیا  بی وفاست.

 ب): دریغا بر ملتی که جامه ای را بپوشد که خود آن را نبافد.

16- در جمله ی « او کاملاً به زندگی شهری عادت کرده بود» : 0.75

الف): قید را تشخیص دهید   

ب): نشانه دار است یا بی نشانه؟  

ج): نوع خاص این قید را تشخیص دهید.

17- در جمله ی مرکب زیر جمله ی هسته و وابسته و پیوند وابسته ساز را مشخص کنید. 0.75

« مشکل بود که آن ها از رودخانه بگذرند.»

18- درجمله ی زیر واژه ی « لاله» اسم خاص است یا عام ؟ دو دلیل برای پاسخ خود بیاورید. 0.75

«دوستم ،لاله ، با من بسیار صمیمی است.»

نگارش 5 نمره

19- در متن زیر سه غلط نگارشی وجود دارد.آن ها را بیابید و ویرایش کنید. 0.75

«من یک دانه دیوان شاعره ی معاصر ایران،پروین اعتصامی  و نیز یک دوره شاهنامه را از نمایشگاه کتاب خریدم.»

20- گذ شتگان به فضاسازی چه می گفتند؟          الف: براعت استهلال          ب: حسن مطلع0.25

21- چند نوع فهرست وجود دارد؟فقط نام ببرید. 0.5

22- در فرهنگ معین تلفظ درست کلمه و ریشه ی کلمه چگونه نشان داده می شوند؟0.5

23- کهن ترین فرهنگ لغت فارسی چه نام دارد؟0.25

24- دو مورد از ویژگی های مقاله را بیان کنید. 1

25- در نگارش چه مقاله هایی رعایت جانب انصاف لازم است؟(دو مورد) 0.5

26- برای گزارش «رسمی و اداری » و « دوره ای و مرتب» هر کدام یک مثال بزنید. 0.5

27- بعد از آماده شدن متن گزارش ،پیش نویس گزارش را با توجه به چه مواردی می نویسیم.؟ 0.75

املا و بیاموزیم 3 نمره

28- این جملات را ویرایش کنید. 1

الف: این کودک از بیماری کم خونی برخوردار است.

ب: به چه سبب به مدرسه نیامدی؟

29- این جمله را به صورت کوتاه و بی فعل بازنویسی کنید. « پدرهرگز بدقولی نمی کند.» 0.5

30- چرا در خط تحریری حروف «س» و «ش» به صورت کشیده نوشته می شوند؟0.5

31- برای هریک از واژه ها در گروه کلمه ی زیر ، یک گروه کلمه ی دیگر بسازید. الم و علم  0.5

32- دو گروه کلمه ی نادرست از نظر املایی بیابید و آنها را ویرایش کنید. 0.5

الف: استرهام و یاری خواستن      ب: جنگ ناخواسته       ج: اساطیر و افسانه ها    د: ملیح و دلپذیر

ه: کتاب تحفة النظّا ر

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 1:32  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 


ادبیات اول خرداد92

معنی کلمه(هر کلمه 25/0)

الف:در هر کتاب پس از ستایش یزدان پاک فصلی در نعت و منقبت برترین فرستاده ی خدا آمده.

ب: سبک تیغ تیز از میان برکشید          بر شیر بیداردل بردرید.

ج:چون موسم حج رسید برخاست          اشتر طلبید و محمل آراست.

د: ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک     خدا داند چه افسرها که رفته.

هـ: بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد.

و: لباس تن را از دستبرد محفوظ می دارد و کرامت او را حفظ می کند.

ز: ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است     مسلک مرغ گرفتار چمن همچو من است.

ح: تحصیل باید با فراغ بال و تانّی انجام گیرد.

دانش های ادبی 3 نمره         

2- چرا در همه ی شاخه های دانش و هنر، دسته بندی و تقسیم به انواع لازم است؟0.5

3- ادبیات هر ملت بازتاب و چکیده ی ............ و احساسات و ........... یک ملت است. 0.5

4- معروفترین سراینده ی داستان های بزمی در ادب فارسی کیست؟0.25

5- کریستین اندرسن به چه دلیل شهرت دارد؟0.5

6- شعر سهراب سپهری ،ساده و بی آلایش و لبریز از .....................است. 0.25

7- این نمودار کدام قالب شعری را نشان می دهد؟دو تن از شاعرانی که در این قالب شعر سروده اند نام ببرید. 0.75

 

..........................................      .........................................

..........................................       ........................................

                          ⃰  ⃰  ⃰

........................................        ........................................o

.........................................        .......................................o

8- در این جمله  چه آرایه ای وجود دارد؟  « مدینه یک دست سفید پوشیده است.» 0.25

درک مطلب(4 نمره)

9- این عبارت چه مفهومی دارد؟ « نُه کرسی فلک را از زیر پای قزل ارسلان بکشند.» 0.5

10- در این بیت منظور از میر علمدار کیست؟0.25

                   «ای میر علمدار من و نور دو چشمان       ای قوت بازوی من و بهترم از جان»

11-در این بیت  منظور از « دام » چیست؟    « گر هزاران دام باشد هر قدم            چون تو با مایی نباشد هیچ غم».25

                       

12-این جمله از درس مشروطه ی خالی  چه مفهومی دارد؟« ستاره مان از اول مطابق نیامد »  0.5

 

13- در عبارت زیر منظور از قسمت مشخص شده چیست؟0.5

                          « مرد پارسی هم دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند»

14- در این جمله از درس« هنر و سخن» ، از نظر نویسنده ی قابوس نامه ، چه کسی دوستان  و طرفداران بیشتری دارد؟        

 « هر که زفان او خوش تر ، هواخواهان او بیشتر»0.5

15- با توجه به بیت زیر از شعر «متاع جوانی» چرا روزگار جوانی شاعر را از او ربوده است؟0.5

              « از آن برد گنج مرا دزد گیتی       که در خواب بودم گه پاسبانی»

16- مفهوم این جمله  از درس «پیرمرد چشم ما بود»چیست؟     « خا نه ها درست از سینه ی خاک درآمده بودند.» 0.5

17- در بیت زیر از نظر شاعر ، خدا به چه ملّتی بزرگی و سروری می بخشد؟0.5

         «خدا آن ملتی را سروری داد                 که تقدیرش به دست خویش بنوشت»

خودآزمایی(3نمره)

18- در این سخن از درس «سمک و قطران» قسمت مشخص شده بیانگر چه مفهومی است؟0.5

     « انگشتری به من داد تا چون تو را پیش وی برم از عهده ی کار من بیرون آید.»

19- در این بخش از شعر «خط خورشید» واژه ی مشخص شده نماد چیست؟0.5

        « هر ستاره- حرف خط خورده ای تار در دل صفحه ی آسمان بود»

20- قالب شعر متاع جوانی چیست؟چرا؟0.75

21- منظور از این جمله چیست؟               «لباس انسان پرچم کشور وجود اوست.» 0.5

22- تنوع در شیوه ی معماری مساجد در کشورهای اسلامی ناشی از چیست؟0.5

23- منظور از گنج خداداد در این بیت چیست؟0.25

    «کنج ویرانه ی زندان شد اگر سهم بهار      شکر آزادی و آن گنج خداداد کنید»

24-معنی شعر و نثر 6 نمره

الف: می خواهیم در میان ما حَکَم شوی. 25/0

ب: در حال ، سی دینار فرستاد. 25/0

ج: سمک و آتشک نگاه می داشتند. 25/0

د: بند پوتینم را محکم می بندم. 25/0

هـ: ارجمند گرداننده ی بندگان از خواری. 5/0

و: الهی همیشه نان سواره باشد و او پیاده. 5/0

ز: آن طرفش را فراشان می دانند و چوب دستی های آنان. 0.5

ح:مرا مشاطّه صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند. 0.75

ط:جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن /  بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است 75/0        

ی: لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود- لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود. 1

ک: سراپاش از درماندگی اش خبر می داد.اما معلم درنماند.گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید. 1

شعر حفظی 2 نمره

25- ما را سر باغ و بوستان نیست       هر جه که تویی........................ 0.5

26- در روی تو سرّ ............بی چون          چون.......... در..............پیداست. 0.75

27-تو را من چشم در راهم............/ که می گیرند در شاخ.............../سایه ها رنگ................ 0.75

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:51  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 
سلام.همکاران محترم.اگه یک یا چند منبع در مورد مکاتب ادبی اروپا سراغ دارین،(البته به جز مکاتب ادبی سید حسینی)که این مکاتب رو ساده تر توضیح بده لطفا بهم معرفی کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:58  توسط ROYA RAJOOL DEZFULY | 
 
SOROOSH
<-PostContent->

ادامه مطلب
تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> |
  • قالب بلاگ اسکای
  • قالب بلاگ اسکای